H εξειδικευμένη ομάδα της Mega Brokers σε συνεργασία με τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες της εγχώριας και διεθνούς αγοράς προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και σχεδιάζουν ασφαλιστικές λύσεις για όλους τους τύπους των θαλάσσιων κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων, της αστικής ευθύνης πλοιοκτήτη, των θαλάσσιων μεταφορών, της πειρατείας, των πληρωμάτων, της περιβαλλοντικής ρύπανσης, των επισκευαστικών μονάδων, των λιμένων και των μαρίνων.

Thalassies asfaliseis

Ασφάλιση πλοίων

Η Mega Brokers προσφέρει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις για ένα ευρύ φάσμα πελατών, συμπεριλαμβανομένων πλοιοκτητών, διαχειριστριών εταιρειών, μεσιτών ναυλώσεων, εργολάβων, εκμισθωτών, θεσμικών επενδυτών, λιμενικών αρχών, φορέων εκμετάλλευσης λιμανιών  & μαρίνων, καθώς και ιδιοκτητών γιοτ.

Οι κύριες καλύψεις της κατηγορίας αφορούν:

 • «κατά παντός κινδύνου»
 • υποθηκευμένων πλοίων (περιουσίας)
 • υπέρβαρου φορτίου και μηχανημάτων
 • ασφάλιση Total Loss Only (TLO)
 • ενυπόθηκων δανειστών
 • κατασκευής & ναυπήγησης

 

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Πλοιοκτήτη

H Ασφάλιση Πλοιοκτήτη (PI) αφορά την κάλυψη των ζημιών και την αστική ευθύνη παράβασης επαγγελματικού καθήκοντος. Οι βασικές ασφαλιστικές καλύψεις αφορούν τα ακόλουθα:

 • δικαστικά έξοδα για οποιαδήποτε αξίωση, η οποία σχετίζεται με την αστική ευθύνη που προκύπτει από την παραβίαση
 • επαγγελματικού καθήκοντος κατά την άσκηση των καθηκόντων της επιχείρησης
 • αξιώσεις που εγείρονται εναντίον διευθυντών, εταίρων, μελών της επιχείρησης για εργασίες που έχουν αναληφθεί από αυτήν

Ασφάλιση Θαλάσσιων Μεταφορών

Οι  ασφάλειες  θαλάσσιων μεταφορών καλύπτουν τα εμπορεύματα αποκλειστικά από κινδύνους που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους. Οι ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

 • το ή τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά
 • το είδος και την αξία του εμπορεύματος
 • τη μέθοδο συσκευασίας
 • τον τόπο φόρτωσης και προορισμού και τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί

Οι όροι των ασφαλίσεων μεταφορών διέπονται από τις Ρήτρες των LLOYD’S και οι παρεχόμενες καλύψεις τους περιγράφονται συνοπτικά ως ακολούθως:

 • Κάλυψη με Ρήτρα Α (κατά παντός κινδύνου) με την οποία καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι ζημιών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με εξαίρεση γεγονότα που πάγια εξαιρούνται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπως ενδεικτικά η δόλια διεκδίκηση αποζημίωσης, η μόλυνση από ραδιενεργά υλικά κλπ.
 • Κάλυψη με Ρήτρα Β (αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους) με την οποία καλύπτονται κίνδυνοι όπως πυρκαγιά ή έκρηξη, προσάραξη, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου, σύγκρουση ή επαφή του πλοίου με οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείμενο εκτός νερού, εκφόρτωση φορτίου σε λιμάνι καταφυγής, συμμετοχή σε γενική αβαρία, απόρριψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα ή αρπαγή από τα κύματα, είσοδο νερού στο πλοίο, ολική απώλεια δέματος που πέφτει στη θάλασσα και δεν ανασύρεται ποτέ,  καθώς και άλλους σχετικούς κινδύνους που προέρχονται από ατύχημα (γεγονός τυχαίο, ανεξάρτητο από τη θέληση κάποιου με άμεση συνέπεια τις υλικές ζημίες των ασφαλισμένων αντικειμένων)
 • Κάλυψη με Ρήτρα C (αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους) με την οποία καλύπτονται βασικοί κίνδυνοι, όπως πυρκαγιά ή έκρηξη, προσάραξη, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου, σύγκρουση ή επαφή του πλοίου με οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείμενο εκτός νερού, εκφόρτωση φορτίου σε λιμάνι καταφυγής, συμμετοχή σε γενική αβαρία και άλλους σχετικούς κινδύνους που προέρχονται από ατύχημα

Από τις προαναφερόμενες ρήτρες οι συνήθως χρησιμοποιούμενες είναι ή Ρήτρα A & C. Επιπλέον οι ρήτρες αυτές μπορούν να διευρυνθούν με επιπλέον καλύψεις όπως για παράδειγμα:

 • κινδύνων πολέμου
 • απεργιών
 • κακόβουλων ενεργειών

Ασφάλιση κατά Πειρατείας

Τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων αποτελούν ουσιαστικό αντικείμενο οποιασδήποτε στρατηγικής κατά της θαλάσσιας πειρατείας. Τα στελέχη της Mega Brokers διενεργούν μελέτες για την εκτίμηση των κινδύνων και τον προσδιορισμό της πιο συμφέρουσας και ταυτόχρονα ολοκληρωμένης λύσης ασφάλισης κατά της πειρατείας.

Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων

Η σημασία της ασφάλισης των πληρωμάτων των πλοίων αφορά στην έλλειψη φορέα κοινωνικής ασφάλισης που να αναλαμβάνει την παροχή προστασίας τους. Αντίστοιχα οι πλοιοκτήτριες εταιρείες συχνά καλούνται να αναλάβουν πλήρως την περίθαλψη του πληρώματος των πλοίων τους.

Οι βασικές καλύψεις σε μία ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων αφορούν τα ακόλουθα:

 • ατυχήματος ή ασθενείας του μέλους του πληρώματος
 • απώλειας ζωής από ατύχημα, μόνιμη μερική ή μόνιμη ολική ανικανότητα
 • απώλειας ζωής από ασθένεια, πρόσκαιρη ολική ανικανότητα
 • νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
 • εισιτήρια επαναπατρισμού παθόντος και αντικαταστάτη
 • αποστολή πληρωμάτων στο πλοίο
 • έξοδα ταφής και μεταφοράς σορού

Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ρύπανσης από πλοία

Οποιαδήποτε σκόπιμη ή δόλια ενέργεια που βλάπτει το περιβάλλον συνεπάγεται τιμωρία (ποινικό αδίκημα), ενώ οποιαδήποτε ζημιά από λάθος εξ αμελείας ή παράλειψη (αστική ευθύνη) συνδέεται με υποχρέωση για αποζημίωση ή / και άλλες δαπάνες.

Στην περίπτωση περιβαλλοντικής ζημιάς η υποχρέωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας μεταφράζεται στα ακόλουθα:

 • λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζημιάς
 • καταβολή ειδικών δαπανών για τυχόν έρευνες
 • αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος (αν αυτό είναι δυνατόν)
 • δικαστικές δαπάνες
 • πρόστιμα

Aσφάλιση Επισκευαστικών Μονάδων

Οι επισκευαστικές μονάδες πλοίων ευθύνονται για τα σκάφη και τον εξοπλισμό που έχουν στη φροντίδα και στον έλεγχό τους, καθώς και για υλικές ζημιές τρίτων και σωματικές βλάβες που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών τους.

Η ασφάλιση  των επισκευαστικών μονάδων παρέχει κάλυψη για τη νομική ευθύνη που προκύπτει κατά τη διάρκεια μιας επισκευής, καθώς και σχετικά με τα ακόλουθα:

 • αστικής ευθύνης προϊόντων
 • ρύπανση (και το κόστος καθαρισμού)
 • σχετιζόμενες λειτουργικές ζημίες
 • απώλειας από τη χρήση κατεστραμμένων πλοίων
 • απομάκρυνσης ναυαγίου

Ασφάλιση Λιμένων & Μαρίνων

Η ασφάλιση λιμένων και μαρίνων προϋποθέτει τη διαμόρφωση εξατομικευμένων λύσεων που θα αντικατοπτρίζουν και θα καλύπτουν τους μοναδικούς κινδύνους στους οποίους αυτές εκτίθενται.

Τυπικά, οι καλύψεις μπορεί να περιλαμβάνουν κινδύνους:

 • απώλειας ή ζημιάς φορτίου, εξοπλισμού ή / και των πλοίων
 • απώλειας ή ζημιάς εξοπλισμού λόγω απεργιών, ταραχών ή / και τρομοκρατικών κινδύνων
 • λάθη και παραλείψεις συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων και της μη εξουσιοδοτημένης παράδοσης
 • υποχρεώσεις τρίτων συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων ξαφνικής ρύπανσης
 • πρόστιμα για κανονιστικές παραβάσεις όπως τελωνεία, ρύπανση και ασφάλεια
 • κόστος απομάκρυνσης ναυαγίου
 • ατύχημα
 • κόστος καραντίνας και απολύμανσης
 • κίνδυνος διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • φωτιά
 • νομική ευθύνη
 • παραβίαση προσωπικών δικαιωμάτων
 • χειρισμού μηχανημάτων
 • ακινήτων (περιουσίας)
 • σιδηροδρομικών και οδικών υποδομών

Αρμόδια στελέχη

Πάρης Καβαρνός

Πάρης Καβαρνός
Διευθυντής Γενικών Κλάδων
pkavarnos@megabroker.gr

25_FOTEINH KYRIAKOPOULOU-genikoi

Φωτεινή Κυριακοπούλου
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
fkiriakopoulou@megabroker.gr

Αριστοτέλης Τζιμούρτος

Αριστοτέλης Τζιμούρτος
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
atzimourtos@megabroker.gr

26_SOFIA KOLLIA-genikoi

Σοφία Κόλλια
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
skollia@megabroker.gr